هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا

مهندس حسین خوند

مدرس رشته كامپیوتر
 

استاد مجتبی ماندگاری

مدرس دروس عمومی
 

استاد حامد فراهانی

 
 
مدرس دروس عمومی
 
نقشه سایت