هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

آموزشهای فوق برنامه

آموزش‌های فوق برنامه در حال حاضر به روان خوانی زبان انگلیسی اختصاص دارد.