هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

كار در كلاس هنرآموزان نقشه‌كشی